HIPOTERAPIA DLA NASZYCH PACJENTÓW

Hipoterapia to jedna z me­tod re­ha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych. Swoją spe­cy­fi­kę za­wdzię­cza bezpośredniemu kontaktowi chorego z wykorzystywanym w tej formie te­ra­pii ko­niem.

Stan dzieci po­pra­wia się pod­czas jazdy kon­nej i kon­taktu ze zwie­rzę­ciem. Dla wielu dzieci na­wią­za­nie uczu­cio­wej więzi z ko­niem wspo­maga roz­wój sa­mo­dziel­no­ści i wzmac­nia po­czu­cie wła­snej war­to­ści. Hipoterapia jest wy­jąt­kową i nie­po­wta­rzalną me­todą uspraw­nia­nia dzięki obec­no­ści ko­nia – współ­te­ra­peuty. Koń i jego ruch dają zu­peł­nie nowe i nie­spo­ty­kane w in­nych me­to­dach te­ra­peu­tycz­nych moż­li­wo­ści.

  Czytaj więcej...