ZAPYTANIA (FAQs)

Ubezpieczenie pacjenta

Od 1 stycznia 2013 roku podmioty wykonujące działalność leczniczą (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 j.t.) potwierdzają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).
W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, świadczeniobiorca po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, które winno zawierać klauzulę następującej treści: "Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (druki oświadczeń powinny być w posiadaniu świadczeniodawcy).
W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia (pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń):

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.

Źródło: NFZ

Przygotowanie do badania USG

Badanie USG jamy brzusznej wymaga specjalnych warunków, w których uzyskujemy optymalną widoczność organów wewnętrznych jamy brzusznej.

Pacjenci, którzy chcą mieć wykonane USG jamy brzusznej oraz układu moczowego muszą odpowiednio przygotować się do badania. Dzień wcześniej muszą przyjąć trzy razy dziennie po 2 kapsułki Espumisanu (lek bez recepty). Natomiast w dniu badania pacjent musi być na czczo oraz przyjąć 2 kapsułki rano. Na pół godziny przed badaniem należy wypić 2-3 szklanki wody niegazowej, tak aby w chwili badania pęcherz pacjenta był pełny.

WAŻNE! Pacjent nie może oddawać moczu przed badaniem.

Podobnie, ale dłużej, bo przez 3 dni, przygotowujemy się do badania tętnic nerkowych, aorty brzusznej, tętnic biodrowych i naczyń trzewnych z żyłą wrotną.